Tunniplaan
KUNSTIÕPE 
Õppetöö vormid Athena koolis on tunnid ateljees ja töökojas, näitustel osalemine, kunsti-ja kultuuriprojektid. Õppeülesanded lähtuvad lapse ja noore eakohasuse printsiibist ning toetavad isiksuse arengut läbi erinevate kunstiliikide.
Igal õppeaastal toimub suur ülevaatenäitus, kus on eksponeeritud kõikide Athena kooli õpilaste kunstitööd.
Kõikide õppegruppide tööd juhendavad  suurte kogemustega professionaalsed kunstnikud/õpetajad. 

KUNSTIAINED
MAALIMINE
Maalitehnikad (akvarell, guašš, akrüül, pastell).
Loominguliste ülesannete püstitamine koostöös juhendajaga, sobivate töövahendite ja tehnikate rakendamine. Tutvumine maalikunstiga läbi ajaloo.
Nüüdisaegne maalikunst (abstraktne maal, sümbolistlik maal, fotorealism).
Kompositsioon.
Loomingulised projektid.
JOONISTAMINE  
Joonistamine on enesearendamise võimalus, mille abil väljendame oma ideid ja loome uusi väärtusi.
Joonistusprotsessi käigus õpime nägema ümbritsevat maailma, uurime keskkonda, harjutame graafilisi väljendusviise ja arendame käelist tegevust.

Tutvume erinevate tehnikate ja väljendusvahenditega (grafiit, kriit, süsi, sangviin, seepia, pastell jne).
Õpime joonistamise eri viise ja võimalusi (joonistuse ülesehitus, krokii, perspektiiv, proportsioon, stilisatsioon).
KOMPOSITSIOON
Kompositsiooni (kunstiteose) ülesehituse alused (jooned, pinnad, stiliseerimine, värv ja värvus). Kompositsiooniülesanded on tihedalt seotud maalimise ja joonistamisega.
VORMIÕPETUS
Vormiõpetuse eesmärgiks on meid ümbritseva mitmekesise vormilise maailma tundmaõppimine, vaatlus- , kujutamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine. Vormiõpetuse ülesannete lahendamisel kasutame  mitmesuguseid erinevaid, valdavalt naturaalseid materjale:  savi, vaha, kips, paber ja paberimass, kartong, puit, traat, erinevad metallid, vill, nahk, klaas, tekstiil.

KUNSTILUGU
Kunsti areng läbi ajaloo. Kunsti väljendusvahendid nüüdisajal. Kunstivestlusi ja analüüse toetavad teemakohased filmid, pildimaterjali uurimine ja muuseumikülastused.
 
ÕPPEGRUPID

EELKOOLI KUNSTIRING (5-7 aastased).
Neljap. 18 - 19. Õp. Alge Sard.
Maalime ja joonistame.
Looming on sild maailma tunnetamisel, tundmaõppimisel ja avardamisel. Läbi erinevate kunstitegevuste (maalimine, joonistamine, meisterdamine) innustub laps ümbritsevat uurima ja ennast kunsti kaudu väljendama. Tunnis on õpilased dialoogis õpetajaga, kes loob usaldusliku töökeskkonna, julgustab ja toetab lapsi nende tegevustes. Kunstitund koosneb erinevatest etappidest: sissejuhatus, keskendumine, tegevuste põhjendus ja arutelu. Kasutame eakohaseid materjale ja töövahendeid (akvarellid, kattevärvid, voolimismaterjalid).  Suureformaadilised maalid on eksponeeritud iga-aastasel Athena kooli õpilastööde ülevaatenäitusel.

MAALIMINE JA JOONISTAMINE (1-2 klass).
Neljap. 14 - 15.30. Õp. Anne Pajula.
Õpime tundma värve ja nende kasutamist eneseväljenduslikes loovtöödes. Tutvume akvarell-, guašš- ja pastellmaaliks vajalike vahendite ja võtetega. Õpime tundma joont kui kujutamisvahendit ja katsetame erinevaid joonistustarbeid.                ,, Kuidas saab joonistada, kuida saab maalida?" Innustame last otsima omaloomingulisi ideid ülesande lahendamisel. Eesmärk on sisendada eneseusku ja julgustada eneseväljendust.

MAALIMINE JA JOONISTAMINE (3-6 klass).
Neljap. 16 - 17.30. Õp. Alge Sard.
Maalime, joonistame, õpime tundma kompositsiooni aluseid ja tutvume kunstiajalooga. Teostame erinevates tehnikates ja loometöid. Igal õpilasel valmib portfoolio loometöödest. Meie eesmärk on toetada noore isiksuse kujunemist kunsti kaudu.

MAALIMINE JA JOONISTAMINE (6 - 12 klass).
Kolmap. 17 - 18.30. Õp. Alge Sard
Maalime, joonistame, tutvume kompositsiooni alustega, uurime kunstiajalugu. Loometöös ühendame teooria ja praktika. Praktiseerime erinevaid kunstitehnikaid ja väljendusvõimalusi k (akrüülmaal, pastellmaal, tušimaal, söe- ja pliiatsijoonistus, krokii,  . Meie eesmärk on avardada noorte võimalusi edaspidiste valikute tegemisel (elukutsevalik, hobid).

MAALIMINE JA JOONISTAMINE (7-12 klass).
Reede 14 - 19. Õp. Anne Pajula.
Õpime ja harjutame silma ja käe koostööd joonistusülesannete lahendamisel. Õpime selgeks klassikalise joonistamise, perspektiivi, kompositsiooni, värviõpetuse ja maalitehnikate reeglid ja võtted, mis on heaks eelduseks kunstiõpingute jätkamisel. Õpime valikuid tegema, looma reegleid, kujundama mängu. Julgustame loovat mõtlemist ja enda tunnete ning emotsioonide väljendamist kunstilise kujundi abil. Eesmärk on õpetada analüüsima oma tööd ja leidma lahendusi oma ideede mõjusaks esitluseks, kujundada maitset, sisendada eneseusku ja julgustada loovat mõtlemist. 

NÜÜDISKUNST  (7-12. klass).
Esmasp. 16.30 - 18.30. Õp. Alge Sard.

Rakendame nüüdisaegseid ja klassikalisi kunstimaailma väljendusvahendeid: ristmeedia (mixed media), fotograafia, digitaalkunst, tegevuskunst, installatsioon. Praktilist tegevust täiendavad kunstiteooriate uurimine ja analüüs. Olulisel kohal tööprotsessis on õpilaste loominguline visandiplokk (sketchbook). Noored kunstnikud teostavad mõtestatud kunstiprojekte. Eesmärk on võimaldada noortel kaasa rääkida kunsti-ja kultuurielus, aidata loomingu kaudu mõtted ja ideed visualiseerida ning laiale vaatajaskonnale nähtavaks teha.

ANIMATSIOON (2 - 6. kl)
Esmasp. 14 - 15.30. Õp. Alge Sard.
Paneme pildid liikuma!
Uurime, mida tähendab mõiste animatsioon (animàtió). Animatsioon on multimeedium, kus on ühendatud kunst ja tehnika. Mõtleme välja filmistsenaariumi, joonistame ideed paberile (storyboard, flip book, koomiks), meisterdame stuudiokujunduse ja voolime filmitegelased (pisiplastika). Lisaks kunstnikutööle kasutame põnevaid arvutiprogramme (stop motion animation) ja innovatiivseid IT-lahendusi (mobiilne tööjaam), mis võimaldavad loomingulised ideed "ellu äratada" ja visualiseerida. Inspireerivad projektipäevad toovad Athena kooli tuntud filmitegijad ja kunstnikud, kes tutvustavad enda maailmatasemel tunnustatud animafilme ning viivad läbi         sisukaid meistriklasse lastele ja noortele.

KUNSTITÖÖKODA (1.-6. klass)
Teisip. 14.15 - 15.45 (1-2. kl), 16 - 17.30 (3-6. kl) Õp. Kristi Leppik
Voolime, meisterdame, teeme butafooriat ja põnevaid loomingulisi kunstiprojekte. Õpime käsitlema vajalikke töövahendeid ja uurime erinevaid materjale.


NB! Lehekülg on täiendamisel!

Fotod: Athena Maja Huvikool (Marie Vabamägi)